Smokey-eyed Boulder Lichen

Porpidia albocaerulescens

Porpidia albocaerulescens is a lichen in the Porpidia genus.