Hymenoscyphus fructigenus

Hymenoscyphus fructigenus

Hymenoscyphus fructigenus is a fungus in the family Helotiaceae.