Theodora Metalmark

Chalodeta theodora

Chalodeta theodora, the Theodora Metalmark, is a butterfly in the Riodinidae (metalmarks) family.